Notice

Vijesti

Izbori za članove savjeta mjesnih zajednica

Općinsko vijeće Novi Travnik je na devetoj redovnoj sjednici održanoj 19.09.2013.godine donijelo Odluku o utvrđivanju datuma održavanja izbora za članove savjeta mjesnih zajednica, kojom je kao datum održavanja izbora određen 27.10.2013.godine (nedjelja). Savjeti mjesnih zajednica su bili dužni nakon toga donijeti odluke o raspisivanju izbora za članove savjeta i nadzornih odbora mjesnih zajednica i odluke o imenovanju komisija za provođenje izbora.

 

Izbore za članove savjeta i nadzornog odbora mjesne zajednice provodi komisija od tri člana koju imenuje savjet mjesne zajednice.

Savjet mjesne zajednice saziva mjesni zbor građana. Zbor građana otvara i vodi predsjednik savjeta mjesne zajednice ili njegov zamjenik. Predizborne aktivnosti i organizaciju održavanja zbora građana, kao i sve druge potrebne radnje za izbor članova savjeta i nadzornog odbora mjesne zajednice organizira i provodi savjet mjesne zajednice. Zapisnik o radu zbora vodi sekretar mjesne zajednice, a na zboru se biraju dva ovjerivača zapisnika. Zbor građana se saziva javnim upućivanjem poziva na način prikladan mjesnim prilikama najmanje pet dana prije održavanja zbora. Javni poziv se može uputiti putem medija ili drugih sredstava javnog informiranja, oglašavanjem na oglasnim tablama u mjesnim uredima, mjesnim zajednicama, na javnim objektima i na drugi prikladan način. Poziv na zbor sadrži mjesto, vrijeme održavanja zbora građana i dnevni red. Organi mjesne zajednice dužni su organizirati i osigurati održavanje zbora građana.

Savjet i nadzorni odbor mjesne zajednice biraju građani s prebivalištem na području te mjesne zajednice koji imaju opće biračko pravo. Članovi ovih organa se biraju neposredno na zboru. Mjesni zbor građana može punovažno odlučivati ako je prisutna jedna desetina građana. Zbor građana mjesne zajednice može punovažno odlučivati ako mu prisustvuje najmanje 40 građana. Broj građana utvrđuje svaka mjesna zajednica prema broju stanovnika, s tim što ne može biti manji od 40.

Prijedlog kandidata za člana savjeta mjesne zajednice mogu podnijeti: građani (pojedinačno ili grupno), organi političkih stranaka, druge organizacije i udruženja koja djeluju na području mjesne zajednice. Prijedlog se podnosi na zboru građana. Prilikom predlaganja i izbora članova savjeta mjesne zajednice mora se voditi računa da sastav članova odražava približno nacionalnu strukturu stanovništva, te da spolovi budu ravnopravno zastupljeni. Svako mjesno područje (ili više manjih naselja) u savjetu mjesne zajednice mora biti zastupljeno sa najmanje jednim članom.

Organ nadzora i kontrole u mjesnoj zajednici je nadzorni odbor. Prijedlog kandidata za članove nadzornog odbora daju građani pojedinačno ili grupa građana na zboru kao i savjet mjesne zajednice. Glasanje za izbor članova nadzornog odbora je javno. Nadzorni odbor ima tri člana, koji između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika odbora. Za člana nadzornog odbora ne može biti izabran član savjeta mjesne zajednice.

Zbor građana utvrđuje kandidatsku listu za članove savjeta i nadzornog odbora mjesne zajednice, te nakon toga neposrednim glasanjem bira članove tih organa. Dosadašnji članovi mogu nakon isteka mandata biti ponovo izabrani (reizborom) na iste dužnosti. Zbor donosi odluke javnim glasanjem, dizanjem ruke, većinom glasova prisutnih građana. Glasanje se vrši za svakog kandidata pojedinačno. Kandidatska lista mora imati dvostruko više kandidata za izbor članova savjeta i nadzornog odbora mjesne zajednice u odnosu na broj utvrđen statutom mjesne zajednice. Redoslijed na kandidatskoj listi utvrđuje se prema broju dobivenih glasova, prilikom pojedinačnog javnog glasanja. Za članove savjeta i nadzornog odbora izabrane su one osobe sa kandidatske liste koje su dobile najveći broj glasova. Ukoliko dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova za člana savjeta ili nadzornog odbora, izabran je onaj kandidat koji je na listi bio više rangiran. Izuzetno, ukoliko u savjet mjesne zajednice nije izabran najmanje jedan član iz svakog konstitutivnog naroda, koji čini na području mjesne zajednice najmanje 10% birača, u savjet će biti izabran predloženi član iz tog naroda koji je dobio najveći broj glasova, bez obzira na ostale kandidate s liste. Navedeni procent birača se utvrđuje na osnovu službenih podataka centralnog biračkog spiska.

Savjet mjesne zajednice je dužan izvještaj o rezultatima provedenih izbora dostaviti Općinskom vijeću u roku od 7 dana od dana održavanja izbora.

Rezultate izbora za članove savjeta mjesne zajednice potvrđuje Općinsko vijeće.

Kandidat sa liste za izbor članova savjeta mjesne zajednice sa najvećim brojem osvojenih glasova je predsjednik mjesne zajednice i po funkciji je predsjednik savjeta mjesne zajednice. Prvu konstitutivnu sjednicu savjeta mjesne zajednice saziva predsjednik dosadašnjeg savjeta mjesne zajednice. Na prvoj sjednici poslije održanih izbora savjet mjesne zajednice iz svog sastava bira većinom glasova svih članova zamjenika predsjednika savjeta mjesne zajednice.

Ako članu savjeta mjesne zajednice mandat prestane prije vremena za koje je biran, Općinsko vijeće će svojom odlukom dodijeliti mandat slijedećem kandidatu koji je dobio najveći broj glasova nakon provedenih izbora za savjet mjesne zajednice.