Notice

Vijesti

Podrška kampanji (NE) Diskriminaciji porodilja u FBIH

Uposlenice Centra za socijalni rad i Općine Novi Travnik , u povodu 8. marta/ožujka -  Međunarodnog Dana žena dale su podršku  Kampanji (NE) Diskriminaciji porodilja u FBIH  koja za cilj ima  donošenje  nove regulative o porodiljskim naknadama koja  će biti jedinstvena za sve žene na federalnoj razini i osnivanje Porodičnog/Obiteljskog fonda iz kojeg  će se  vršiti isplata porodiljnih naknada.

Naime, trenutno je naknada ženama koje se nalaze na porodiljskom  odsustvu regulirana  Zakonom o  osnovama socijalne zaštite,zaštite  žrtava rata i zaštite porodice/obitelji sa djecom  FBIH, kojim je definirano  da se ove naknade  određuju na razini kantona.

 

Razina naknada  koje se  isplaćuju  porodiljama u FBIH  varira u velikoj mjeri od kantona do kantona i ovise od raspoloživih  proračunskih sredstava.

Postoji više inicijativa, vladinog i nevladinog sektora za prevazilaženje  ovih problema. Ministarstvo  socijalne politike i rada FBIH  formiralo je Radnu grupu koju čine  predstavnici kantonalnih ministarstava, nevladinih organizacija i Centara za socijalni rad čiji je zadatak fokusirati se na analizu postojećih problema, identificirati ciljeve javne politike, definirati i  procijeniti učinke alternativnih mjera za postizanje tih ciljeva što će poslužiti da se na bazi tih argumenata identificiraju  opcije koje će učinkovito i realno biti primjenjive  a istovremeno poštovati nadležnosti Federacije i Kantona.

Kampanja (NE) Diskriminaciji porodilja u FBIH  provodi se pod sloganom „PRAVO , A NE PRIVILEGIJA“