Vijesti

NAJAVA 3. (TREĆE) REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Published on Monday, 27 March 2017 14:40

Sjednica će se održati u ČETVRTAK 06.04.2017. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u   10.00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D

 1. Prijedlog Odluke o komunalnom redu;
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju projekata za kapitalna ulaganja u 2017. godini;
 3. Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti društvu SPR d.o.o. Travnik;
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Strategije razvoja poljoprivrede općine Novi Travnik za period 2017-2021;
 5. Prijedlog Odluke o uspostavljanju saradnje i prijateljskih odnosa Općine Novi Travnik sa Općinom Kučukčekmedže, Republika Turska;
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² (metra kvadratnog) korisne stambene površine na području Općine Novi Travnik u 2016. godini;
 7. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Župi Sv. Josipa Rankovići;
 8. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune Urbanističkog projekta za lokaciju stambeno-poslovne zgrade za kolektivno stanovanje u okviru Urbanističkog plana Novog Travnika 2020.godine;
 9. Odluka o pristupanju izradi izmjene i dopune Urbanističkog projekta Autobusna stanica/kolodvor „Kalinska“;
 10. Odluka o pristupanju izradi izmjene i dopune Regulacionog plana „Međuvode“ – izmjene i dopune;
 11. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjeni Statuta Općine Novi Travnik;
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini mjesečne naknade vijećnicima u Općinskom vijeću i načina raspodjele novčanih sredstava namjenjenih za rad vijećnika u Općinskom vijeću Novi Travnik;
 13. Odluku o utvrđivanju prestanka mandata predsjednici Savjeta Mjesne zajednice Bare;
 14. Odluka o utvrđivanju prestanka mandata članu Savjeta Mjesne zajednice Bare;
 15. Odluka o dodjeli dužnosti predsjednice Savjeta Mjesne zajednice Bare;
 16. Odluka o dodjeli mandata članovima Savjeta Mjesne zajednice Bare;
 17. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta i o realizaciji kapitalnih potpora i izdataka Trezora Općine Novi Travnik za razdoblje 1.1.-31.12.2016. godine (Izvještaj o izvršenju budžeta za I -XII 2016. godine u prilogu),
 18. Odluka o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava za lokalne puteve u 2016.god. (Izvještaj o utrošku sredstava za lokalne puteve za period I – XII 2016.godine u prilogu);
 19. Prijedlog Pravilnika o dodatcima na plaću i naknadama koje nemaju karakter plaće uposlenih u Općini Novi Travnik;
 20. Izvještaj o radu za 2016 i program rada za 2017. godinu Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Novi Travnik
  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju izvještaja o radu Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Novi Travnik za 2016.godinu;
  2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na program rada Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Novi Travnik za 2017. godinu;
 21. Izvještaj o radu za 2016 i plan rada za 2017. godinu JU Dom zdravlja Novi Travnik
  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju izvještaja JU Dom zdravlja Novi Travnik za 2016. godinu
  2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada JU Dom zdravlja Novi Travnik za 2017. godinu
 22. Izvještaj o radu za 2016 i plan rada za 2017. godinu JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Duga Novi Travnik
  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju izvještaja JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Duga“  Novi Travnik za 2016. godinu
  2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Duga“ Novi Travnik za 2017. godinu;
 23. Izvještaj o radu za 2016 i plan rada za 2017. godinu JU Centar za socijalni rad Novi Travnik
  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju izvještaja JU Centar za socijalni rad Novi Travnik za 2016. godinu
  2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na program rada za 2017. godinu JU Centar za socijalni rad Novi Travnik
 24. Izvještaj o radu za 2016 i plan rada za 2017. godinu JU „Dječiji vrtić“ Novi Travnik
  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju izvještaja JU „Dječiji vrtić“ Novi Travnik za 2016. godinu
  2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na program rada za 2017. godinu JU„Dječiji vrtić“ Novi Travnik
 25. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Travnik za 2016. godinu.

 

PREDSJEDAVAJUĆI

OPĆINSKOG VIJEĆA

Fabo Stanić