Vijesti

Javni oglas za izbor, imenovanje i popunu Upravnog i Nadzornih odbora

Published on Tuesday, 20 March 2012 13:30

1. a) Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora JP„Vilenica Čistoća“ doo Novi Travnik i to

-Član Nadzornog odbora ispred osnivača – 2 pozicije,

-Član Nadzornog odbora ispred ustanove -  1 pozicija,

b) Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora odbora DP“ORŠK“   Novi Travnik

-Član Nadzornog odbora ispred osnivača – 2 pozicije

-Član Nadzornog odbora ispred preduzeća – 1 pozicija,

c) Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora „Dječiji vrtić“ Novi Travnik

-Član Upravnog odbora ispred osnivača – 3 pozicije,

-Član Upravnog odbora ispred ustanove – 1 pozicija

-Član Upravnog odbora ispred roditelja – 1 pozicija

d) Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Centar za djecu sa poteškoćama u razvoju „DUGA“ Novi Travnik

-Član Upravnog odbora ispred ustanove -1 pozicija

 

2. Opis pozicija

Predsjednik Upravnog i Nadzornog odbora rukovodi sjednicama  odbora, stara se o pripremi materijala za sjednice upravnog odbora i izvršenju akata donesenih od strane  odbora, te obavlja i druge poslove propisane Zakonom i internim aktima reguliranog organa.

Predsjednik i članovi Upravnog i Nadzornog odbora donose Statut i druga opća akta ustanove, imenuju i razriješavaju direktora ustanove, i nadziru njegov rad, utvrđuju politiku razvoja, razmatraju i usvajaju izvještaj o poslovanju ustanove, predlažu raspodjelu i način upotrebe viška prihoda kao i način pokrića gubitaka, podnose izvještaj osnivaču o poslovanju ustanove najmanje jedanput godišnje, obavljaju i druge poslove propisane Zakonom i internim aktima ustanove.

3. Kandidati za imenovanje na pozicije u Upravni i Nadzorni odbor moraju ispunjavati sljedeće opće i posebne uslove

a) Opći uslovi za imenovanje

-Da su državljani BiH

-Da su stariji od 18 godina

-Da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije

-Da se na nih ne odnosi član IX.1. Ustava BiH

-Da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH (Službene novine FBiH br. 12/03 i 34/03)

-Da nisu na poziciji u zakonodavnoj, izvršnoj ili sudskoj vlasti u smislu Zakona o sukobu interesa,

-Da im pravomoćnom presudom suda nije izrečena zabrana obavljanja aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora u koji se kandiduje,

-Da nisu stariji od 65 (šezdesetpet) godina na dan imenovanja,

-Da nisu članovi Uprave preduzeća

-Da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u nadzornom odboru

b) Posebni uslovi za imenovanje

-Srednja, viša ili visoka stručna sprema za kandidate prestavnika ustanove

-Viša ili visoka stručna sprema i 2 (dvije) godine radnog iskustva nakon stečene stručne spreme za kandidate predstavnika osnivača,

-Da posjeduje komunikacijske i organizacijske sposobnosti

-Da posjeduje izraženu inicijativnost i nezavisnost u radu i donošenju odluka

-Poznavanje privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na području djelovanja nadzornih i upravnog odbora

-Preporuke ranijih neposrednih rukovodioca (po mogućnosti)

Prednost prilikom imenovanja članova Upravnog i Nadzornog  odbora imat će kandidati sa višim stepenom stručne spreme.

4. Potrebni dokumenti

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

-kraću biografiju, adresu i kontakt telefon

-uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci

-izvod iz matične knjige rođenih, ne starije od 6 mjeseci

-diplomu o školskoj spremi

-uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon stečene stručne spreme

-izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije (ovjeriti potpis)

-izjavu da se na njih ne odnosi član IX.1. Ustava BiH (ovjeriti potpis)

-potvrdu o nekažnjavanju

Svi kandidati sa kojima se u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava ne stupi u kontakt, neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom bit će pozvani na intervju.

Kandidati koji budu ušli na listu sa užim izborom su dužni da prije intervjua daju podatke o najmanje dva ranija neposredna rukovodioca od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima.

Kandidati koji budu pozvani na intervju su dužni u toku njegovog trajanja popuniti obrazac u kome su dužni iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja u regulirani organ.

Nakon završenog intervjua komisija za izbor će predložiti rang listu sa najbolje rangiranim kandidatima Općinskom vijeću na dalji postupak i konačno imenovanje.

Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 15. dana od dana njegovog objavljivanja u „Službenim novinama FBiH“, a isti će se objaviti i u najmanje jednom dnevnom listu, Radio postaji Novi Travnik, te na oglasnoj ploči Općine Novi Travnik.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu OPĆINA NOVI TRAVNIK, Kralja Tvrtka bb – Komisiji za izbor u regulirane organe – sa naznakom: Prijava na javni oglas za imenovanje i popunu  upravnih i nadzornih odbora “.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

KOMISIJA ZA IZBOR U REGULIRANE ORGANE

OPĆINE NOVI TRAVNIK