Notice

Vijesti

Zaustaviti bespravnu sječu šume na području općine Novi Travnik

 (Fotogaleriju slika možete pogledati klikom na sliku iznad)

Premijer Vlade SBK Tahir Lendo, na inicijativu načelnika Općine Novi Travnik  održao je  14.02.2018.godine u  sali Općine Novi Travnik  sastanak na  temu zaštite šuma,  kom su prisustvovali  Salkan Merdžanić –Ministar šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede SBK,Vildan Hajić-Direktor ŠPD „Srednjobosanske šume“ doo Donji Vakuf,Ševal Konjalić-direktor Kantonalne uprave za šumarstvo SBK,Mirsad Fazlić-Načelnik Policijske uprave Travnik,Rusmir Prohan- MUP SBK,Marko Rajković-Komandir Policijske stanice Novi Travnik,Emsad Pružan-Stručni savjetnik u Kantonalnoj upravi za šumarstvo,Nijaz Kahrić-Upravnik odjeljenja Novi Travnik u Kantonalnoj upravi za šumarstvo,Eldin Delić-Izvršni direktor u ŠPD „Srednjobosanske šume“doo Donji Vakuf,Tahir Mahalbašić-Zamjenik komandira Policijske stanice Novi Travnik,Mirjana Blažević-Pomoćnica načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Novi Travnik i Jasmin Hodžić-Sekretar Općine Novi Travnik.

U uvodnom izlaganju Premijer je istakao da je cilj  identificirati probleme i utvrditi zaključke koji će pomoći zaustavljanju dalje devastacije šuma na području općine Novi Travnik.

Načelnik Općine Novi Travnik Refik Lendo  naglasio je da se od ukupno evidentiranih šumskih šteta na području Novog Travnika, Travnika, Viteza,Busovače i Dobretića, 48% odnosi  na štetu na području općine Novi Travnik.

„Akcioni plan za zaštitu državnih šuma na području općine Novi Travnik utvrdio je određene mjere radi rješavanja problema šumskih krađa ali nadležne institucije, Kantonalna uprava za šumarstvo,ŠPD Srednjobosanske šume kao ni policija nisu proveli utvrđene mjere.“ naglasio je načelnik  Lendo te dodao da su ŠPD Srednjobosanske šume u 2017.godini po osnovu sječe šume ostvarile prihod od preko 3 miliona KM na području općine Novi Travnik a da istovremeno njihov dug prema Općini Novi Travnik  po osnovu naknade za korištenje državnih šuma iznosi oko 230.000,00 KM.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede naglasio je potrebu da se sve institucije konačno  moraju opredijeliti za to da se ovim nezakonitostima stane u kraj te je u tom smislu predložio  da se svakoj pilani kod koje se nađe nelegalna drvna masa obustavi isporuka legalne drvne mase a da se što hitnije pilanama pripreme obrasci koji će omogućiti praćenje ulaza i izlaza sirovine.

Nakon što su svi sudionici sastanka iznijeli  svoje viđenje problema, načelnik Općine Novi Travnik Refik Lendo predložio je  zaključke koji će biti upućeni Vladi SBK na razmatranje i poduzimanje mjera koje će u zakonitoj proceduri dovesti do utvrđivanja odgovornosti  i sankcioniranja odgovornih osoba:

 1. Konstatujemo da mjere i aktivnosti iz Akcionog plana za zaštitu državnih šuma na području općine Novi Travnik nisu realizovane niti je vršena analiza provedenih aktivnosti na zaštiti šuma;
 2. U cilju uspostavljanja efikasne službe čuvanja  i zaštite šuma  na području općine Novi Travnik tražim da se :U skaldu sa tačkom 6.3. Akcionog plana za zaštitu državnih šuma, na lokalitetu P.Luka urediti kontrolnu rampu (punkt) sa svom pratećom infrastrukturom (priključkom struje i GSM signala) i videonadzorom te stalnom čuvarskom službom;
  • izvrši premještaj lica odgovornih za čuvanje šuma i isti zamjene licima sa područja drugih općina SBK;
  • obezbjedi dovoljan broj čuvara šuma na području općine Novi Travnik;
 3. Smanjiti sječu i eksploataciju drvne mase na području općine Novi Travnik za 30% a ogrijevno drvo na lageru u Novom Travniku korisititi isključivo za potrebe građana Novog Travnika;
 4. Na području općine Novi Travnik 2018. i 2019. godinu proglasiti godinama zaštite i unapređenja šuma i shodno tome provoditi intenzivno pošumljavanje;
 5. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede SBK će u roku od mjesec dana izvršiti analizu realizacije mjera iz Akcionog plana za zaštitu državnih šuma na području općine Novi Travnik i o rezultatima analize pismeno obavijestiti Vladu SBK i Općinu Novi Travnik, te  će u tom roku predložiti mjere za otklanjanje uočenih nedostataka i identifikovati institucije koje nisu izvršile svoje obaveze;
 6. U cilju prevazilaženja katastrofalnog stanja šuma na području općine Novi Travnik, tražimo smjenu Direktora Kantonalne uprave za šumarstvo SBK, Upravnika odjeljenja Kantonalne uprave za šumarstvo Novi Travnik, Upravnika šumarije Novi Travnik, Komandira Policijske stanice Novi Travnik i njegov zamjenika kao najodgovornijih lica za ovakvo stanje u oblasti šumarstva;
 7. Tražimo da se u narednih mjesec dana održi vanredna sjednica Vlade SBK na temu “Zaštite državnih šuma na području SBK” na kojoj bi pored članova Vlade bili prisutni i načelnici općina SBK;
 8. Zahtjevamo da ŠPD “Srednjobosanske šume” u roku od 60 dana izmiri sve svoje obaveze prema općini Novi Travnik a koje se odnose na uplatu naknade za korištenje državnih šuma u iznosu od 230 576,05 KM.

Sastanak je završen sa  konstatacijom Premijera Kantona  SBK  da nadležne institucije moraju uspostaviti koordinaciju i kontinuirano raditi na zaštiti šuma kako na području općine Novi Travnik tako i na području cijelog kantona.