Notice

Vijesti

Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za imenovanje u Stručno radno tijelo za izradu Strategije prema mladima Općine Novi Travnik

U narednom periodu Općina Novi Travnik će provoditi aktivnosti vezane za izradu i donošenje Strategije prema mladima Općine Novi Travnik, koja predstavlja dokument institucija vlasti sa programskim pristupom djelovanjima prema mladima, što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve strategije i mjere za realizaciju ciljeva strategije.

Prema Zakona o mladima FBiH, strategija prema mladima je jedan od institucionalnih mehanizama, koji predstavlja dio cjelokupne politike prema mladima određenog nivoa vlasti.

Također, prema članu 14. Zakona o mladima FBiH, općinski, gradski i kantonalni organi vlasti dužni su samostalno osigurati minimum mjera na planu rada sa mladima i omladinskih aktivnosti, kao i mehanizme i kapacitete, koji uključuju između ostalog i uspostavljanje stručnog radnog tijela za izradu, ažuriranje i praćenje provođenja lokalnih i kantonalnih strategija prema mladima u čijem će radu učestvovati predstavnici/e vijeća mladih ili omladinskih udruženja.

Općina Novi Travnik poziva sve ustanove, nevladine organizacije i udruženja, druga pravna i fizička lica, koja se bave pitanjima mladih na području općine Novi Travnik i djeluju u oblastima: obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, kulture, umjetnosti, informisanja, sporta, omladinskog rada i mobilnosti, da predlože kandidate za članove radnih grupa, koje će izraditi nacrt Strategije prema mladima Općine Novi Travnik.

Predložene osobe treba da posjeduju stručnost i iskustvo u radu sa mladima iz oblasti za koju se prijavljuju, te da poznaju potrebe i pitanja koja se tiču mladih u općini Novi Travnik. Zadatak radnih grupa je da, pri izradi nacrta Strategije prema mladima Općine Novi Travnik, urade analizu postojećeg stanja, evidentiraju potrebe, probleme, slabosti i mogućnosti unapređenja položaja mladih, te identifikuju strateške ciljeve i utvrde program realizacije aktivnosti.

Prijava treba da sadrži CV predloženih kandidata, kao i naznaku oblasti za koju se prijavljuju.

Na osnovu prispjelih prijava, bit će izvršena selekciju kandidata, koji će biti imenovani u radne grupe.

Za više informacija u vezi ovog javnog poziva, možete se obratiti na email adrese: alem@ont.gov.ba i ont@tel.net.ba , ili na broj telefona 030/795-660 i 030/795-649.

Prijave dostaviti na protokol Općine Novi Travnik u zatvorenoj koverti ili poštom na adresu: Općina Novi Travnik, Kralja Tvrtka b.b., 72290 Novi Travnik, ili na e-mail adresu: opcina.novi.travnik@tel.net.ba , sa naznakom „Javni poziv za dostavu prijedloga kandidata za imenovanje u Stručno radno tijelo za izradu Strategije prema mladima Općine Novi Travnik“,

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Općine Novi Travnik – www.ont.gov.ba .