Notice

Vijesti

JAVNI POZIV ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA DODJELU PLASTENIKA

Važi do 4.2.2013. 

Novi Travnik, 21.1.2013.

 

Na osnovu programa Lokaliziranje gendera u Federaciji BiH i projekta "Razvoj plasteničke proizvodnje u ruralnim područjima općine Novi Travnik" i finansijsku podršku SNV-a, REZ Agencija, kao implementator projekta objavljuje:

 

JAVNI POZIV ZA PREDAJU ZAHTJEVA ZA DODJELU PLASTENIKA

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet javnog poziva je dodjela 8 plastenika površine 100 m2 sa sistemom za navodnjavanje i sadnim materijalom za jedan ciklus proizvodnje nezaposlenim ženama.

 

II PRAVO UČEŠĆA I USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

 

- Da podnositeljica zahtjeva ima prebivalište u općini Novi Travnik

- Da nije dobila donaciju u vidu plastenika, niti da posjeduje plastenik

- Da ima mogućnost dugoročnog korištenja najmanje 200 m2 površine poljoprivrednog zemljišta, koje se nalazi uz objekat stalnog mjesta boravka

- Da ima prikladno i kvalitetno vodosnabdijevanje

- Da je podnositeljica zahtjeva nezaposlena osoba

- Da podnositeljica zahtjeva ima iskustvo, znanje ili kvalifikacije iz oblasti poljoprivredne proizvodnje

III VREDNOVANJE PRISPJELIH PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA DODJELU PLASTENIKA VRŠIT ĆE SE BODOVANJEM PO SLJEDEĆIM KRITERIJIMA:

 

1  Broj članova uže porodice:

 

Svaki član domaćinstva ........………………………………………..5 bodova

Dokaz:

- Ovjerena kućna lista članova uže porodice

 

2  Primanja domaćinstva:

 

Podnositeljica zahtjeva, kao nezaposlena osoba, nema primanja, a za članove uže porodice koji nemaju primanja (plaća i/ili penzija ostvarena po osnovu prava koja proizilaze iz radnog odnosa) ...………………………………10 bodova

po svakom nezaposlenom članu uže porodice

 

Dokaz:

- Uvjerenje biroa za zapošljavanje, za lica koja se nalaze na evidenciji nezaposlenih

- Ovjerena izjava podnositeljice zahtjeva da članovi uže porodice, ukoliko se ne nalaze na evidenciji nezaposlenih lica, ne ostvaruju primanja po osnovu prava koja proizilaze iz radnog odnosa (plaća ili penzija)

 

Užom porodicom, u smislu ovih kriterija, smatraju se bračni partneri, djeca stečena u braku kao i djeca stečena izvan braka.

 

U slučaju da podnositeljice zahtjeva imaju isti broj bodova, prednost će imati kandidatkinje sa najmanjim ukupnim primanjima domaćinstva.

 

IV. PROVOĐENJE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU

 

Postupak po javnom pozivu za dodjelu plastenika provest će tročlana komisija u sastavu: jedan uposlenik Općine, jedan član REZ Agencije i jedan član iz SNV-a.

 

V. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

 

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici općine Novi Travnik www.ont.gov.ba i oglasnim pločama općine Novi Travnik.

Javni poziv će se emitirati i na radiju Novi Travnik.

 

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„Prijava na Javni poziv za dodjelu plastenika“- ne otvaraj, na adresu: Općina Novi Travnik, Kralja Tvrtka bb, 72290 Novi Travnik, a može se podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) općine Novi Travnik.

Priloženi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci

Tekst javnog poziva svi zainteresirani mogu preuzeti na web stranici općine Novi Travnik www.ont.gov.ba

 

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.