Notice

Vijesti

OBAVJEŠTENJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE O KANTONALNIM POTICAJIMA ZA 2013. GODINU

UZGOJ KRAVA-mliječni karton

- da imaju najmanje 5 muznih grla na farmi sa važećim mliječnim kartonom, da su u sistemu otkupa mlijeka

- ROK: 31.07.2013.godine

Iznos podrške je 60 KM/muznom grlu.

 

Potrebna dokumentacija

- kopiju cerifikata imanja i pasoša za životinje u skladu sa Pravilnikom o obilježavanju,

- kopiju mliječnog kartona za svako grlo.

- Ugovor sa otkupljivačem – prerađivačem mlijeka

- kopija tekućeg računa

 

OVČARSTVO- KONTROLA ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI MLIJEKA

Pravo na podršku ima korisnik koji mora ispounjavati slijedeće uvjete:

 - da posjeduje stado od 50 i više ovaca

 - da mlijeko isključivo koriste za proizvodnju sira

Iznos podrške je 50,00 KM po stadu

- ROK: 31.07.2013.godine

Potrebna dokumentacija

- Potvrdu ili izvod u skladu sa Pravilnikom o obiljžavanju sitnih životinja

- potvrdu da su životinje pod stalnim veterinarskim nadzorom u toku uzgoja sa upisnim nalazom referentne labaratorije o mikrobiološkoj ispravnosti ovčijeg mlijeka

- kopija tekućeg računa

 

PČELARSTVO-poboljšanje kontrole zdravstvenih uslova

Da posjeduju NAJMANJE 30 PČELINJIH DRUŠTAVA        

- ROK: 31.07.2013.godine

Iznos podrške je 5,00 KM/po pčelinjem društvu

Potrebna dokumentacija

- potvrdu udruženja pčelara o broju pčelinjih društava

- potvrdu o zdravstvenom stanju pčelinjih društava

- kopija tekućeg računa

 

RASPLODNE KRMAČE

- Da posjeduju 3 do 4 krmače ili nazimice,

Iznos podrške je 100,00 KM/grlu

- ROK: 31.07.2013.godine

Potrebna dokumentacija

- Potvrdu ili izvod u skladu sa Pravilnikom o obiljžavanju sitnih životinja

- potvrdu da su životinje pod stalnim veterinarskim nadzorom u toku uzgoja

- kopija tekućeg računa

 

PODIZANJE NOVIH ZASADA VISOKOSTABLAŠICA

Novčanu podršku ostvaruju proizvođači koji zasade voćnjak na površini od od 0,2 do 0,5 ha

Krajnji rok podnošenja zahtjeva je 31.07.2013. godine- za proljetnu sadnju

Krajnji rok podnošenja zahtjeva je 31.11.2013. godine- za jesenju sadnju

Novčana podrška za podizanje novih zasada iznosi 4000,00 KM/ha

Potrebna dokumentacija

- posjedovni list, ugovor o zakupu zemljišta na kom je podignut zasad

- uvjerenje o porijeklu, kvalitetu i autentičnosti sorte i podloge (original ili ovjerenu kopiju)

- račun za sadnice(original ili ovjerenu kopiju)

- analiza zemljišta

- kopiju tekućeg računa

      

NOVI ZASADI MALINE i JAGODE

Novčanu podršku za podizanje novih zasada ostvaruju proizvođači koji su zasadili malinu u jesen 2012 godine i proljeće 2013 godine maline na površini od 0,2 do 0,5 ha.

Za zasad jagode podignut od jula 2012 godine do kraja oktobra 2013. godine na površini od 0,1 do 0,5 ha. Voćnjak mora imati sistem kap po kap.

 

- ROK: 31.07.2013.godine

Novčana podrška za podizanje novih zasada maline je 3.000,00 KM/ha.

Potrebna dokumentacija

- posjedovni list, ugovor o zakupu zemljišta na kom je podignut zasad

- uvjerenje o porijeklu, kvalitetu i autentičnosti sorte i podloge (original ili ovjerenu kopiju)

- račun za sadnice(original ili ovjerenu kopiju)

- analiza zemljišta

- kopiju tekućeg računa      

*NAPOMENA: pošto još nisu objavljeni pravilnici za federalne poticaje za priplodne junice se predaju samo prijave sa kopijama pasoša da komisija iz kantonalnog ministarstva može izaći na teren da napravi zapisnike.

 

                                                                                                          str.sar za poljoprivredu

                                                                                                               Arijana Šabanović