Notice

Vijesti

Održana 8. Redovita sjednica Općinskog vijeća

Općinsko vijeće Novi Travnik  održalo je 8. redovitu sjednicu u četvrtak,18.07.2013. godine.

Nakon pojašnjenja nadležne službe i izražavanja stavova pojedinih klubova političkih partija većinom glasova prisutnih vijećnika donijeta je Odluka o načinu izgradnje, korištenja, zaštite, održavanja i upravljanja mjesnim vodovodima.

Usvojen je  Proračunski kalendar za izradu i donošenje proračuna za 2014. godinu i dokumenta okvirnog proračuna za razdoblje 2014. do 2016. godine, koji je pripremila i prezentirala Vijeću Služba za financije i   proračun.

Služba za urbanizam, imovinsko – pravne poslove i katastar je obrazložila a Vijeće  donijelo slijedeće:

  •  Odluka o utvrđivanju općeg interesa radi potpune eksproprijacije zemljišta za rekonstrukciju ceste M16.4 (prolaz pored BNT-a)
  •  Rješenje o preuzimanju građevinskog zemljišta od BNT Holding d.d. Novi Travnik, BNT Kovačnica d.d. Novi Travnik, BNT Food Comerc d.o.o. Novi Travnik, BNT Inženjering d.o.o. Novi Travnik,  BNT Hidraulika d.d. Novi Travnik, BNT Alatnica d.d. Novi Travnik i Unis Energetika d.o.o. Sarajevo na Općinu Novi Travnik
  • Rješenje o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi privođenja trajnoj namjeni od ranijeg vlasnika i posjednika J.U. O.Š. „Edhem Mulabdić“ Opara na Općinu Novi Travnik
  • Rješenje o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta radi privođenja trajnoj namjeni od ranijeg vlasnika i posjednika Palalić Ramiza na Općinu Novi Travnik
  • Dopunsko rješenja o utvrđivanju naknade za dodjeljeno građevinsko zemljište u državnom vlasništvu na korištenje Hrvatskom Katoličkom Dobrotvornom Društvu Sarajevo (HKDD), ogranak Novi Travnik

„Informacija o stanju u oblasti sporta na području općine Novi Travnik“ bila je točka 8. redovite sjednice Općinskog vijeća Novi Travnik o čemu je opširno izlagao predsjednik Sportskog saveza Drago Suban. Nakon razmatranja ponuđene informacije Općinsko vijeće  donijelo je određene zaključke koji bi trebali  unaprijediti stanje sporta na području novotravničke općine.

Direktor/ravnatelj DP „ORŠK“ Novi Travnik Narcis Rajić vijećnicima Općinskog vijeća Novi Travnik  predočio je „Analizu stanja i konkretne prijedloge za poboljšanje poslovanja DP ORŠK Novi Travnik“ o čemu su se vijećnici kroz otvorenu raspravu očitovali te usuglasili zaključke koji su glasovanjem usvojeni.

Općinsko vijeće značajan dio sjednice posvetio je JKP „Vilenica-Čistoća“d.o.o. Novi Travnik raspravljajući o:

a) Analizi stanja i konkretnim prijedlozima za prevazilaženje trenutne situacije u JKP „Vilenica-Čistoća“ d.o.o. Novi Travnik;

b) Zaključku o davanju suglasnosti na Izvješće o radu za 2012. godinu i Programu rada za 2013. godinu JP Vilenica – Čistoća d.o.o. Novi Travnik

Nakon brojnih diskusija Općinsko vijeće donijelo je zaključke koje menadžment i upravu poduzeća obvezuju  na poduzimanje mjera a koje za cilj imaju  rješavanje nagomilanih problema. 

Na 8. redovitoj sjednici dana je suglasnosti na Odluku o usvajanju Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU Centar za socijalni rad Novi Travnik a donesen je i Zaključak o davanju suglasnosti na predloženu cijenu usluga JU „Dječiji vrtić“ Novi  Travnik.

Slavko Marin, predsjedatelj Općinskog vijeća, zatvarajući  8. redovitu sjednicu najavio je ljetnu stanku i novu sjednicu Vijeća negdje početkom devetog mjeseca.