Notice

Vijesti

10. (DESETA) REDOVNA SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK (2)

Sjednica će se održati u ČETVRTAK 24.10.2013. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

 

D  N  E  V  N  I     R  E  D

 1. Nacrt Zakona o prostornom uređenju i Nacrt Zakona o građenju – Javna rasprava;
 2. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama – Javna rasprava;
 3. Izvještaj JKP Vilenica-Čistoća d.o.o Novi Travnik po pitanju zaključaka Općinskog vijeća Novi Travnik sa 8. redovne sjednice;
 4. Davanje saglasnosti na cjenovnik usluga JKP Vilenica – Čistoća d.o.o. Novi Travnik,
 5. Davanje saglasnosti za kreditno zaduženje JKP Vilenica – Čistoća d.o.o. Novi Travnik
 6. Informacija o stanju lokalnih puteva na području općine Novi Travnik;
 7. Prijedlog Odluke o imenovanju člana Općinske izborne komisije Novi Travnik;
 8. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Tolja Nedžadu  iz Novog Travnika;
 9. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Tatar Đemku  iz Novog Travnika;
 10. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Irmu Turić  iz Novog Travnika;
 11. Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi;
 12. Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta od ranijih posjednika na Općinu Novi Travnik;
 13. Prijedlog Odluke o usvajanju Idejnog projekta za legalizaciju bespravno dograđenih poslovnih objekata u oviru Regulacionog plana stambeno-poslovne zone „Trg Federacije – Kalinska“.

                                                                                                                 PREDSJEDAVAJUĆI

                                                                                                                      OPĆINSKOG VIJEĆA                                                                                                       

                                                                                                                              Slavko Marin