Notice

Vijesti

P O N I Š T E NJ E J A V N O G K O N K U R S A

OPĆINA NOVI TRAVNIK

 OPĆINSKI NAČELNIK

P  O  N  I  Š  T  E  NJ  E   J A V N O G   K  O  N  K  U  R  S  A

za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi izgradnje stambeno- poslovnih objekata u ulici Kalinska, u skladu sa Regulacionim planom stambeno-poslovne zone „Trg Federacije - Kalinska“ u Novom Travniku

 

PONIŠTAVA se Javni konkurs za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi izgradnje stambeno- poslovnih objekata u ulici Kalinska, u skladu sa Regulacionim planom stambeno-poslovne zone „Trg Federacije - Kalinska“ u Novom Travniku, objavljen u listu „Oslobođenje“, dana 13.12.2013. godine, na službenoj web stranici Općine Novi Travnik i oglasnoj ploči Općine Novi Travnik.

Ovaj akt o poništenju Javnog konkursa se ima objaviti u jednom dnevnom listu, na službenoj web stranici Općine Novi Travnik i na oglasnoj ploči Općine Novi Travnik.

Novi Travnik, 03.01.2014. godine

Broj: 01- 49-01/14                                                                

N  A  Č  E  L  N  I  K

Refik Lendo