Notice

Vijesti

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme

Vatrogasac – pripravnik - 2 (dva) izvršioca u Službi za civilnu zaštitu - Odjeljenje protupožarne zaštite-profesionalna vatrogasna jedinica  na određeno vrijeme, na period od 9 (devet)  mjeseci (šest mjeseci trajanje pripravničkog staža i još tri mjeseca po isteku pripravničkog staža u kojem pripravnik polaže stručni ispit).

Pored općih uvjeta propisanim članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati posebne uvjete propisane Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu.

Uvjeti za obavljanje poslova vatrogasca:

-   da nije stariji od 25 godina života;

-   završen najmanje III stepen školske spreme odgovarajuće struke tehničkog smjera (vatrogasne, građevinske, metalske, hemijske, električarske, šumarske ili drugi smjer tehničke struke);

-    položen vozački ispit C1 kategorije;

        -   da je psihički i fizički, odnosno zdravstveno sposoban za obavljanje poslova  vatrogasca;

-   da se protiv njega ne vodi krivični postupak, te da nije osuđivan za krivično djelo protiv života i krivično djelo protiv imovine.

Uz prijavu na Javni oglas je potrebno priložiti sljedeće dokumente (originali ili ovjerene kopije):

  1. uvjerenje o državljanstvu,
  2. rodni list,
  3. dokaz o traženoj stručnoj spremi (diploma o završenoj školi),
  4. dokaz o položenom vozačkom ispitu C1 kategorije,
  5. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti  (Ljekarsko uvjerenje),
  6. uvjerenje o ne vođenju krivičnog postupka, i da nije osuđivan za krivično djelo protiv života i krivično djelo protiv imovine,
  7. ovjerenu izjavu da lice nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijavu sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom dostaviti na protokol Općine Novi Travnik u Centru za usluge građanima  ili preporučenom poštom na adresu:

Općina Novi Travnik Ul.Kralja Tvrtka bb, sa naznakom “Javni oglas za prijem pripravnika - vatrogasaca u Općini Novi Travnik”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

                                                                                                       NAČELNIK

                                                                                                         Lendo Refik