Notice

Vijesti

NAJAVA 28. (DVADESETOSME) REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Sjednica će se održati u ČETVRTAK 25.02.2016. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10:30 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D

 1. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Novi Travnik za 2016. godinu;
 2. Prijedlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o dodatcima na plaću i naknadama koje nemaju karakter plaće zaposlenih u Općini Novi Travnik;
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Urbanističkog projekta za lokaciju stambeno poslovne zgrade u okviru Urbanističkog plana Novog Travnika 2020. – izmjene i dopune;
 4. Prijedlog Rješenja o preuzimanju neizgrađenog građevinskog zemljišta od ranijeg vlasnika i posjednika Osnovne škole „Novi Travnik“ na Općinu Novi Travnik, radi konačne prodaje Centru „Duga“ Novi Travnik;
 5. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Anti Aniću iz Novog Travnika;
 6. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Amiru Delić iz Novog Travnika;
 7. Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta Palislamović Džani, Emiru i Enesu iz Novog Travnika;
 8. Prijedlog Rješenja o razriješenju člana UO JU Dječiji vrtić Novi Travnik;
 9. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana UO JU Dječiji vrtić Novi Travnik;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku UO JU Dječiji vrtić Novi Travnik broj: 388-01-12/15 od 22.12.2015. godine;
 11. Izvještaj o radu Službe za zapošljavanje SBK – Ispostava Novi Travnik za 2015. godinu – informacija;
 12. Informacija o akuelnoj problematici društva „Putnik“ Novi Travnik;
 13. Informacija o aktuelnoj problematici smještaja Policijske stanice Novi Travnik.

 

PREDSJEDAVAJUĆI

OPĆINSKOG VIJEĆA

SLAVKO MARIN