Notice

Vijesti

NAJAVA 29. (DVADESETDEVETE) REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Sjednica će se održati u ČETVRTAK 31.03.2016. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10:30 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta  i o realizaciji kapitalnih potpora i izdataka Trezora Općine Novi Travnik za razdoblje 1.1.-31.12.2015.godine (Izvještaj o izvršenju budžeta za I -XII 2015. godine u prilogu),
 2. Odluka o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava za lokalne puteve u 2015.god. (Izvještaj o utrošku sredstava za lokalne puteve za period I – XII 2015.godine u prilogu);
 3. Izvještaj o radu za 2015 i program rada za 2016. godinu Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Novi Travnik
  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju izvještaja o radu Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Novi Travnik za 2015.godinu
  2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na program rada Općinskog načelnika i službi za upravu Općine Novi Travnik za 2016. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Travnik za    2015. godinu;
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m² (metra kvadratnog) korisne stambene površine na području Općine Novi Travnik u 2015. godini;
 6. Prijedlog Odluke o usvajanju Urbanističkog projekta za lokaciju stambeno poslovne zgrade u okviru Urbanističkog plana Novog Travnika 2020. – izmjene i dopune (ulica Ljudevita Gaja);
 7. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Viktora Bavrku iz Novog Travnika;
 8. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Momira Božića iz Novog Travnika;
 9. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Ivana Begića iz Novog Travnika;
 10. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Mladena Lozančića iz Novog Travnika;
 11. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Redžepa Mahmutovića iz Novog Travnika;
 12. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Ejuba Topalbegovića iz Novog Travnika;
 13. Prijedlog Rješenja o utvrđivanju trajnog prava korištenja na građevinskom zemljištu za Delić Besima iz Novog Travnika;
 14. Prijedlog Odluke o usvajanju Urbanističkog projekta za lokaciju stambeno poslovnog objekta u okviru Urbanističkog plana Novog Travnika 2020. – izmjene i dopune (ulica Stjepana Tomaševića);
 15. Informacija o stanju sigurnosti za 2015. godinu na području koje pokriva Policijska stanica Novi Travnik

 

PREDSJEDAVAJUĆI

OPĆINSKOG VIJEĆA

SLAVKO MARIN