Notice

Vijesti

OBAVJEŠTENJE

Akcioni plan zaštite državnih šuma na području općine Novi Travnik, koji je javnosti prezentiran u novembru 2016. godine, daje dobre  rezultate.

Kantonalna uprava za šumarstvo sa drugim nadležnim institucijama aktivno je djelovala na provedbi mjera za sprječavanje nezakonitih radnji u oblasti šumarstva,  na kontroli lokaliteta  bespravnih sječa u momentu izvršenja, kontroli prometa drvne mase na šumskim i javnim putovima te na zaprečavanju šumskih putnih infrastruktura.

Jedna od mjera Akcionog plana je i kontrola prometa drvne mase  lagerovane u užem urbanom području a koju će u narednom periodu provoditi komunalna inspekcija, Kantonalna uprava za šumarstvo, PS Novi Travnik i Šumarija Novi Travnik.

Građane Novog Travnika upozoravamo da ogrjevno drvo nabavljaju isključivo preko nadležne šumarije a ne od šumokradica i preprodavača čija roba nije žigosana otpremnim čekićem i nije propraćena odgovarajućim otpremnim iskazom.

U postupku kontrole kod lica gdje se zatekne drvena masa koja nije žigosana i za koju ne bude postojala potrebna dokumentacija, drva će biti oduzeta a protiv lica podnesena odgovarajuća prijava kod nadležnih sudova.