Notice

Vijesti

ZAŠTITA ŠUMA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA OD ŠUMSKIH POŽARA

U smislu poduzimanja preventivnih mjera na zaštiti šuma Srednjobosanskog kantona od požara, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK - Kantonalna uprava za šumarstvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK, Kantonalna uprava za civilnu zaštitu SBK i ŠPD/ŠGD "Srednjobosanske šume/Šume Središnje Bosne" doo Donji Vakuf upućuju saopćenje:

Kako se na području Srednjobosanskog kantona konstantno evidentiraju učestale pojave šumskih požara i milionske štete na šumskom prirodnom resursu nastale kao posljedica šumskih požara, u cilju poduzimanja preventivnih mjera na zaštiti šuma informišemo javnost o slijedećem:

  • U šumama i na šumskom zemljištu kao i na drugom zemljištu na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume nije dozvoljeno loženje otvorene vatre, a izazivanje šumskog požara predstavlja krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora i do dvanaest godina.
  • Na svim šumama i šumskom zemljištu sa visokim stepenom ugroženosti od šumskog požara od strane ŠPD/ŠGD "Srednjobosanske šume/Šume Središnje Bosne" doo Donji Vakuf i Kantonalne uprave za šumarstvo SBK instalirane su table i znakovi upozorenja kojima se dodatno upozorava na zabranu loženja vatre i upotrebu otvorenog plamena. Lokalno stanovništvo kao i druga lica dužni su strogo poštivati vidno istaknute znakove zabrane i upozorenja, te u šumi ili neposrednoj blizini iste ne provoditi aktivnosti kojima se može izazvati šumski požar.
  • Upozoravamo lokalno stanovništvo da na vlastitim nešumskim parcelama (poljoprivrednom zemljištu, pašnjacima i dr.) ne vrše paljenje vatre radi spaljivanja korova, biljnih otpadaka i drugog materijala iz razloga što isto predstavlja potencijalni uzrok pojave i nastanka šumskog požara.

U slučaju nepostupanja po navedenim upozorenjima i zabranama protiv svih lica će biti poduzete zakonom predviđene mjere.

Kako bi se šira društvena zajednica aktivnije uključila u zaštitu šuma od požara apelujemo na građanstvo da svaku pojavu i nastanak šumskog požara neizostavno i odmah prijave na besplatne telefonske brojeve policije (122), operativnog centra civilne zaštite (121) i vatrogasnog društva (123).