Notice

Vijesti

JAVNI POZIV ZA IZBOR NAJLJEPŠEG DVORIŠTA I PARKA OKO ZGRADE

Pozivamo sve zainteresirane građane da prijave svoja dvorišta i parkove oko zgrade koje održavaju stanari  na natjecanje/takmičenje za izbor najljepšeg kućnog dvorišta i parka oko zgrade.   

Prijaviti se mogu svi  građani općine Novi Travnik a osim vlastitog dvorišta mogu prijaviti i dvorišta svojih susjeda/komšija, prijatelja i poznanika kao i parkove oko zgrada koji održavaju stanari.

Prijava treba  sadržavati: Ime i prezime podnosioca prijedloga, ime i prezime osobe u čijem vlasništvu se nalazi predloženo  dvorište ili  broj ulaza stanara  koji održavaju park, adresu i  kontakt-telefon ili e-mail adresu, naznaku za koju kategoriju natjecanja se prijavljuje dvorište ili park.

Stručna  Komisija koju će imenovati načelnik Općine obići će prijavljena dvorišta i parkove, sačiniti fotodokumentaciju i ocijeniti ih prema sljedećim kriterijima:

- Održavanje i urednost dvorišta i parkova; 

- Prostorni odnosi sadržaja u dvorištu  i parku; 

- Uloženi trud, izbor i njegovanje biljaka, poštivanje tradicije i elemenata našeg podneblja; 

- Ukupni estetski dojam.

Odluku o izboru najljepšeg dvorišta i parka donosi  načelnik Općine, na temelju prijedloga Komisije.

Za najljepše dvorište i park dodijelit će se slijedeće nagrade: 

za dvorište:                                                    za park

I nagrada 300 KM                                 I nagrada 500 KM

Sve prijave mogu se dostaviti  osobno na protokolu Općine Novi Travnik ( Centar za  pružanje usluga građanima) ili   putem pošte na adresu: Općina Novi Travnik, Kralja Tvrtka bb sa naznakom:“ Za izbor najljepšeg dvorišta i parka“.

 Javni poziv ostaje otvoren do 25.05. 2017. godine.