Notice

Vijesti

ODLUKA O POVEĆANOM STEPENU PRIPRAVNOSTI ZBOG POJAVE ŠUMSKIH POŽARA

Na osnovu članka 29. tačka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Sl.novine Federacije BiH”, br.39/03 i 22/06), te Odluke o organizovanju i funkcionisanju zaštite spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na podrućju općine Novi Travnik, a u svezi sa nastalom situacijom povećanog broja požara na izvanrednoj sjednici Stožer/Štab Civilne zaštite održanoj dana 29.08.2012.godine donosi:

 

O D L U K U

o povećanom stepenu pripravnosti  zbog pojave šumskih požara


1. U područima zahvaćenim ili ugroženim požarima zabranjuje se nepotrebno kretanje osoba koje nisu radno angažirane na gašenju.

2. Pripadnici MUP-a trebaju pojaćati kontrole kretanja osoba i vozila na području ugroženom od požara.

3. Zabranjuje se ulaz svim motornim vozilima u šumske odjele izuzev vozila koja su u funkciji redovnih radova i otpreme drvnih asortimana dok traje stanje pojaćane pripravnosti.

4. Naređuje se predsjednicima MZ Zagrlje i Opara da obezbjede 50 ljudi koji će biti angažirani na gašenju požara zajedno sa pripadnicima Šumarije i Civilne zaštite na lokaciji Krstac i Crni vrhovi.

5.Lovačka udruženja trebaju odrediti grupu ljudi koji će od sutra 30.08.2012.god. pristupiti dežurstvu i gašenju požara u lovištu zahvaćenim požarom, te vršiti svakodnevni nadzor i kontrolu.

6. Civilna zaštita i Šumarija trebaju pristupiti  utvrđivanju mjera na organizaciji –gašenju požara i koordinaciji sa ostalim učesnicima.

7. Po potrebi angažirati i komunalna poduzeća sa svojom mehanizacijom (rovokopač) budu na ulazu prilikom prosjecanja putne trase.

8. Predsjednik MZ Rostovo treba obezbjediti 30 ljudi koji se mogu angažirati u slučaju pojave požara na lokaciji ove MZ:

9. Kontaktirati Civilnu zaštitu Bugojno radi mogućnosti zajedničkog djelovanja na požar Crni vrhovi.

10. Materijalne troškove nastale na akciji gašenja požara snosit će ŠPD i Općina Novi Travnik.

11. Sve informacije sa terena o požarima javiti na telefon 123.ili 525-333; 525-202 Operativni centar.

12. MZ Pribilovići 30.08.2012.g. organizirati sa Šumarijom sanaciju podrućja zahvaćenog požarom na području MZ Pribilovići.

13. Uraditi informaciju za građanstvo.

 

                                                                                        Zapovjednik/Komadant

                                                                                    Stožera/Štaba Civilne zaštite                                                          

                                                                        Refik Lendo