opcina.novi.travnik@tel.net.ba +387 (0)30 795 600

JAVNI OGLAS o prodaji neizgrađenog građevnog zemljišta radi izgradnje individualnog stambenog objekta putem Javnog nadmetanja – licitacije, u ulici Kulina Bana u Novom Travniku.

Predmet Javnog oglasa je prodaja neizgrađenog građevnog zemljišta radi izgradnje  individualnog stambenog objekta ulici Kulina Bana u Novom Travniku na temelju Odluke o raspisivanju Javnog nadmetanja putem licitacije za prodaju zemljišta u vlasništvu i posjedu Općine Novi Travnik na lokaciji u ulici Kulina Bana u Novom Travniku (broj: 08-27-1549/21 od 01.07.2021 god.), a sve sukladno sa Urbanističkim planom Novog Travnika 2020 god. – izmjene i dopune (sl. Glasnik Općine Novi Travnik broj:7/06), na zemljištu označenom kao k.p. broj: 366/5 ,zvana „Tukovi“, površine 810 m2 upisana u p.l. broj: 129 k.o. Novi Travnik, identična k.č. broj: 277/58, upisana u K.O. SP Kasapovići, putem Javnog nadmetanja –  prva licitacija,vlasništvo i posjed Općina Novi Travnik sa dijelom 1/1, vezano sa Stručnom ocjenom Komisije za davanje Stručne ocjene broj:06-19-3-659/20-k-12 od 27.07.2020 god.

Preuzimanje dokumenta

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17