Služba za internu reviziju obavlja sljedeće poslove:

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata

 •  analizira, inicira i priprema prijedloge propisa iz svoje nadležnosti

 •  provodi sljedeće procese interne revizije:
  1) strateško (trogodišnje) i godišnje planiranje revizije,
  2) testiranje, ispitivanje i ocjena podataka i informacija,
  3) izvještavanje o rezultatima i davanje preporuka u cilju poboljšanja poslovanja i
  4) praćenje realizacije preporuka interne revizije

 • vrši nezavisno, objektivno uvjeravanje i konsultantsku aktivnost kreiranu sa ciljem da se doda vrijednost i unaprijedi poslovanje organizacije te pomogne organizaciji da ostvari svoje ciljeve osiguravajući sistematičan, disciplinovan pristup ocjeni i poboljšanju efikasnosti upravljanja rizikom, kontrolama i procesima upravljanja

 • pruža podršku rukovodstvu i organizaciji u kojoj je uspostavljena

 • obavlja poslove sistematičnog pregleda i procjene upravljanja rizikom i internih kontrola, procjene adekvatnosti i efikasnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole u smislu: identifikacije rizika, procjene rizika i upravljanje rizikom od rukovodioca organa uprave, ispunjavanja zadataka i postizanja definisanih ciljeva Općine, ekonomične, efikasne i djelotvorne upotrebe resursa, usklađenosti sa uspostavljenim politikama, procedurama, zakonima i regulativama, čuvanje sredstava Općine od gubitaka kao rezultata svih vidova nepravilnosti, integriteta i vjerodostojnosti informacija, računa i podataka, uključujući procese internog i eksternog izvještavanja

 • izrađuje strateške i godišnje planove interne revizije bazirane na procjeni rizika

 • Općinski načelnik ima isključivo ovlaštenje da inicira posebne zadatke konsultantske prirode koji se odnose na internu reviziju, a koji nisu obuhvaćeni godišnjim planom interne revizije

 • vrši provedbu interne revizije u službama za upravu Općine Novi Travnik

 • izrađuje izvještaje o obavljenim internim revizijama, te godišnji izvještaj o aktivnostima interne revizije

 • prati realizaciju datih preporuka navedenih u izvještaju o obavljenoj internoj reviziji

 • sarađuje sa Centralnom harmonizacijskom jedinicom Federalnog ministarstva finansija i Uredom za reviziju institucija u Federaciji BiH;

 • organizuje i vodi aktivnosti na provođenju eksterne revizije poslovanja Općine, od strane nadležnih institucija, u koordinaciji sa općinskim službama

 • obavlja ostale poslove u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima koji regulišu oblast interne revizije u Federaciji BiH

 • iskazuje potrebe za nabavku sredstava i usluga neophodnih za rad Ureda

 • učestvuje u procesu izrade strategije razvoja općine i definiranja strateških pravaca i prioriteta razvoja

 • učestvuje u procesu strateškog planiranja i dostavlja statističke i druge podatake iz djelokruga Službe, analizira i dostavlja analize stanje u područjima u nadležnosti Službe, dostavlja informacije o eksternim akterima sa kojima Služba direktno sarađuje ili im pruža usluge; dostavlja informacije i izvještaje o napretku implementacije projekata za koje je zadužena Služba, dostavlja informacije potrebne za izradu plana implementacije strategije i učestvuje u izradi istog

 • provodi općinsku politiku utvrđenu Strategijom razvoja Općine iz domena Službe

 • izrađuje izvještaje te periodične i godišnje informacije i analize iz djelokruga Službe

 • na osnovu posebnih ovlaštenja Općinskog načelnika daje izjave za medije iz nadležnosti Službe

 • obavlja i sve druge stručne i druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti interne revizije, kao i poslove koje odredi Općinski načelnik te je u svom radu neposredno odgovoran Općinskom načelniku.

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17