Notice

Vijesti

Obavještenje političkim strankama

Broj: 01- 49-227 /2018

Datum:  10.09.2018.

Političke stranke

Općinski odbori  registrirani na području općine Novi Travnik

PREDMET: Obavještenje, dostavlja se

Postavljanje predizbornih plakata

Obavještavamo političke stranke koje će učestvovati na predstojećim Općim izborima 2018. godine da u toku predizborne kampanje predizborne plakate i druge promotivne materijale na prostoru  općine Novi Travnik mogu  postavljati  isključivo  na dozvoljenim mjestima.

U skladu sa Odlukom o  komunalnom redu ( „ Službeni glasnik Općine Novi Travnik“ broj: 2 /17) plakati, oglasi, transparenti i slične objave mogu se postavljati na oglasnim pločama, oglasnim stupovima i u oglasnim ormarićima.

Saglasnost za postavljanje plakata politička stranka je dužna zatražiti, u roku ne kraćem od 48 (četrdeset osam) sati prije postavljanja plakata, od nadležne službe za urbanizam.

Uz zahtjev se prilaže i primjerak plakata koji se oglašava kao i ukupan broj plakata koji se postavljaju.

Politička stranka  koja se oglašava dužna je ukloniti plakate sa oglasnih mjesta u roku od 8 (osam) sati po završetku aktivnosti (predizbornog skupa).

Upozoravamo sve političke subjekte da je zabranjeno  postavljanje plakata, oglasa i sličnih objava van dozvoljenih mjesta kao i ispisivanje poruka bilo kog sadržaja, a naročito: na sakralnim objektima, fasadama, stalnim ogradama, potpornim zidovima, drveću, rasvjetnim stupovima, energetskim i drugim postrojenjima i sličnim objektima, kao i na trotoarima bez odobrenja.

Zabranjeno je postavljanje letaka i drugog reklamnog materijala na vjetrobranska stakla motornih vozila, javne i privatne površine, zajedničke prostorije u zgradama za kolektivno stanovanje, i na drugim mjestima, kao i bacanje iz zraka (letjelica ), bez odobrenja.

Plakati, oglasi i slične objave postavljene van dozvoljenih mjesta i bez odobrenja Službe nadležne za urbanizam, uklonit će komunalno preduzeće o trošku fizičke ili pravne osobe koje ih je postavilo a politička stranka bit će kažnjena novčanom kaznom u skladu  sa Odlukom o  komunalnom redu.

N A Č E L N I K

Refik Lendo