Notice

Vijesti

Nacrt budžeta za 2014. godinu upućen na javnu raspravu

Na 11. redovnoj sjednici koja je održana 14.11.2013. godine, razmatrano je ukupno 11 tačaka dnevnog reda i to:

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o izvršenju budžeta i o realizaciji kapitalnih potpora i izdataka trezora Općine Novi Travnik za razdoblje 1.1.-30.9.2013. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Nacrta budžeta Općine Novi Travnik za 2014. godinu i upućivanju na javnu raspravu;
 3. Prijedlog Odluke o potvrđivanju rezultata izbora za članove savjeta mjesnih zajednica;
 4. Informacija o stanju općinske imovine;
 5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju općeg interesa za rekonstrukciju magistralne ceste M 16.4 Novi Travnik – Bugojno – prolaz pored BNT-a;
 6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na odluku skupštine JKP Vilenica – Čistoća d.o.o. Novi Travnik o usvajanju cjenovnika komunalnih usluga JKP Vilenica – Čistoća d.o.o. Novi Travnik;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju jemstva izdavanjem mjenica za JKP Vilenica – Čistoća d.o.o. Novi Travnik;
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana UO JU Dječji vrtić Novi Travnik;
 9. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana UO JU Dječji vrtić Novi Travnik;
 10. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad komisija imenovanih od strane Općinskog vijeća Novi Travnik
 11. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o visini mjesečne naknade vijećnicima u Općinskom vijeću Novi Travnik i načina raspodjele novčanih sredstava namijenjenih za rad vijećnika u Općinskom vijeću Novi Travnik.

Prvih 5 točaka utvrđeno je  na kolegiju koji je održan 31.10.2013. godine a 6 točaka dodano  je na samoj sjednici, na prijedlog  načelnika Općine i predsjednika Administrativne komisije.

Nakon što je usvojen dnevni red prešlo se na razmatranje prve tačke dnevnog reda, za koju je pojašnjenje dao pomoćnik načelnika Blagun Lovrinović. Ova točka je nakon kraće rasprave i usvojena.

Pojašnjenje za drugu točku također je dao pomoćnik načelnika g. Blagun Lovrinović. Po ovoj točki je usvojen Zaključak kojim je prihvaćen Nacrt budžeta za 2014 godinu i upućen na javnu raspravu.

Po trećoj tački pojašnjenje je dao pomoćnik načelnika g. Hamid Migalo, nakon čega je usvojena i ova tačka dnevnog reda.

Za 4. i 5. tačku pojašnjenje je dao Jasmin Skopljak, pomoćnik načelnika u Službi za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar, koji je istakao da je informaciju o stanju općinske imovine izradila Komisija za popis općinske imovine, a da je 5. točka rezultat zahtjeva Federalne direkcije za ceste koja je tražila izmjenu ranije donesene Odluke. Nakon provedene rasprave po 4. tački nije donesen nikakav formalan zaključak ali je ukazano da nadležna služba treba sagledati mogućnost da se zemljište u vlasništvu općine koje se ne koristi i ukoliko ima interesanata dodijeli na korištenje, dok je Odluka čiji se prijedlog razmatrao pod petom tačkom usvojena.

Kao 6. i 7. tačka razmatrani su prijedlozi JKP Vilenica-Čistoća kojim je traženo davanje saglasnosti na cjenovnik usluga i davanje jemstva na kreditno zaduženje. Nakon rasprave usvojen je zaključak o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine kojom je usvojen cjenovnik usluga s tim da je naložena izmjena u dijelu cjenovnika koji se odnosi na obračunavanje cijene smeća za pravna lica kao i dio cjenovnika koji se odnosi na obračun cijene smeća za fizička lica.

Po 7. tački usvojena je Odluka o davanju jemstva za kreditno zaduženje.

Nakon toga se prešlo na usvajanje Rješenja o razrješenju člana UO JU“ Dječji vrtić“ Novi Travnik koje je usvojeno, dok Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana UO JU „Dječji“ vrtić Novi Travnik nije usvojen.

Za posljednje dvije tačke dnevnog reda pojašnjenje je dao Esad Mehina, predsjednik Administrativne komisije, koji je istakao da je cilj donošenja ovih odluka ujednačavanje prakse i visine primanja u našoj općini sa susjednim općinama. Nakon kraće rasprave ovi prijedlozi su usvojeni.