Notice

Vijesti

NAJAVA 23. (DVADESETTREĆE) REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Sjednica će se održati u ČETVRTAK 14.05.2015. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10:00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D N E V N I   R E D

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju budžeta Općine Novi Travnik za period I-III 2015.godine;
 2. Prijedlog Programa pokrića budžetskog deficita
 3. Prijedlog Budžetskog kalendar za izradu i donošenje budžeta za 2016.godinu i Dokumenta okvirnog/trogodišenjg budžeta za 2016.-2018. godinu
 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o građevinskom zemljištu
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacionog plana „Međuvode“ Novi Travnik – izmjene i dopune
 6. Prijedlog Odluke o provođenju Regulacionog plana „Međuvode“ Novi Travnik – izmjene i dopune
 7. Prijedlog Odluke o načinu određivanja i obilježavanja naziva ulica, trgova, parkova, mostova i drugih građevina i obilježavanju zgrada brojevima na području općine Novi Travnik,
 8. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjeg plana utroška namjenskih sredstava dobivenih uplatom naknade za korištenje državne šume;
 9. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Načelniku Općine za zaključenje sporazuma sa društvom Grazid d.o.o. Nova Bila, Travnik
 10. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja „Plaketa“ Općine Novi Travnik u 2015. godini,
 11. Prijedlog Odluke o dodjeli javnog priznanja „Pohvala“ Općine Novi Travnik u 2015. godini,
 12. Izvještaj o radu za 2014 i plan rada za 2015. godinu JU Dom zdravlja Novi Travnik
  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju izvještaja JU Dom zdravlja Novi Travnik za 2014. Godinu
  2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada JU Dom zdravlja Novi Travnik za
 13. Izvještaj o radu za 2014 i plan rada za 2015. godinu JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Duga
  1. Prijedlog Odluke o prihvatanju izvještaja JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Duga“ Novi
  2. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada JU Edukacijsko-rehabilitacijski centar „Duga“ Novi Travnik za 2015. godinu;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Skupštine JUP Veterinarska stanica doo Novi Travnik o usvajanju Izvještaja o radu za 2014. godinu i Programa rada za 2015.godinu;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluke Skupštine ORŠK d.o.o. Novi Travnik o usvajanju Izvještaja o radu za 2014.godinu i Plana poslovanja za 2015.godinu;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluke Skupštine JP Vilenica vodovod doo Novi Travnik o usvajanju Izvještaja o radu za 2014.godinu i Plana poslovanja za 2015.godinu;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluke Skupštine JKP Vilenica-Čistoća doo Novi Travnik o usvajanju Izvještaja o radu za 2014.godinu i Plana poslovanja za 2015.godinu
 18. Informacija o radu Biroa – Ispostave Novi Travnik za period 01.01. do 31.12.2014.god.

PREDSJEDAVAJUĆI

OPĆINSKOG VIJEĆA

Slavko Marin