Notice

Vijesti

Zaključci sa održanog sastanka 19.04.2012.godine u Sali Općinskog vijeća Općine Novi Travnik

Dana 19.04.2012.godine u Sali Općinskog vijeća Općine Novi Travnik, sa početkom u 10,00 sati  održan je sastanak na kome su prisustvovali:

 1. Refik Lendo-Načelnik Općine Novi Travnik

 2. Jasmin Hodžić-Sekretar Općine Novi Travnik

 3. Mirjana Blažević-Pomoćnica načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti

 4. Mirsad Ibrić-Pomoćnik načelnika za urbanizam,imovinsko pravne poslove i katastar

 5. Branko Brkan-Pomoćnik načelnika za privredur, razvoj, obnovu i stambeno komunalne poslove

 6. Blagun Lovrinović-Pomoćnik načelnika za finansije i budžet

 7. Hamid Migalo-Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu

 8. Mirza Kovačević-direktor BNT Hidraulika dd

 9. Adis Ikanović-izvršni direktor u NT Forging doo

10. Hasib Belegić-BNT Holding

11. Sulejman Nikšić-direktor Faik doo

12. Namik Hukić-direktor Gold promex doo

13. Nasko Bajramović-direktor JKP Vilenica vodovod doo

14. Tihomir Sučić-v.d.direktora JKP Vilenica čistoća doo

15. Fabo Stanić-zapovjednik Policijske stanice Novi Travnik

16. Mehmed Krnjić-vođa sektora za investicije i održavanje u ADK

17. Zeir Krnjić vlasnik Merkez oil doo

18. Almir Glamočanin-rukovodilac podružnice Unis energetika doo

19. Atif Rosić-v.d.direktora BNT TMiH

20. Mujo Manđuka-direktor Greben doo

21. Jasmin Skopljak-šef odsjeka za imovinsko pravne poslove u Službi za urbanizam,imovinsko-pravne poslove i katastar 

22. Senad Kukić-šef Službe vodovoda i kanalizacije u JKP Vilenica vodovod doo

 

Za ovaj sastanak utvrđen je slijedeći

 

DNEVNI RED

1.Problematika vodoopskrbe i čišćenja,odnosno odvoza smeća u krugu BNT;

2.Problematika imovinsko pravnih odnosa i sigurnosti imovine u krugu BNT;

3.Razno

 

Nakon provedene rasprave Načelnik općine je predložio a prisutni prihvatili slijedeće zaključke:

 

1.Zadužuje se JKP Vilenica vodovod doo da u roku od 20 dana sačini prijedlog

   rješavanja problema vodoopskrbe te da sačini plan vodovodne mreže (primarne i 

   sekundarne) i isti dostavi vlasnicima, odnosno direktorima firmi,te da posebno označi

   koji dio je problematičan, sačini prijedlog tehničkog rješenja i da evidentira koji 

   potrošači nemaju brojila. 

 

2.Zadužuje se JKP Vilenica čistoća doo da u roku od 20 dana izvrši analizu i zaključi

   ugovore o prikupljanju i odvozu smeća sa svim subjektima kao id a sačini šemu

   kontejnerskih mjesta u krugu BNT.

 

3.Zadužuju se direktor TMiH i Pomoćnik načelnika za finansije i budžet da dogovore

   plaćanje komunalne naknade iz ranijeg perioda.

 

4.Zadužuje se Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar da u narednih  

   30 dana utvrdi i ucrta puteve koji će biti kategorisani kao lokalni putevi, vodeći računa

   da obuhvati glavne puteve u krugu, te  da sagleda mogućnost preuzimanja ovih puteva

   bez naknade.  

 

5.Zadužuje se Služba za privredu ,razvoj, obnovu i stambeno komunalne poslove da u

   koordinaciji sa privrednim društvima iz kruga BNT izvrši analizu sadašnjeg stanja

   rasvjete u krugu, te de dostavi prijedlog rješenja rasvjete oko glavne saobraćajnice u

   krugu BNT.

 

6.Zadužuje se sekretar općine da preko komunalnog inspektora uputi dopis svim

   privrednim subjektima u krugu BNT u kojem će im ukazati na njihovu obavezu

   osiguranja i zaštite imovine.

 

7.Zadužuje se udruženje privrednika da u što kraćem roku organizira sastanak

   privrednika na temu sigurnosti i zaštite imovine od krađe.

 

8.Zadužuje se Služba za privredu, razvoj, obnovu i stambeno komunalne poslove da uradi

   predračun za sanaciju puta koji bi se sanirao sufinansiranjem privrednika i općine u

   omjeru 50:50%.