Notice

Vijesti

Općina Novi Travnik kroz Projekt LIFE podiže svoju konkurentnost

(Fotogaleriju slika možete pogledati klikom na sliku iznad)

Općina Novi Travnik započinje proces regulatorne reforme u cilju privlačenja investicija i unapređenja poslovne klime

NOVI TRAVNIK, 27. februar 2018. godine – Današnjom promocijom je Općina Novi Travnik zvanično pristupila Projektu privlačenja investicija i poboljšanja poslovnog okruženja na lokalnom nivou - LIFE, koji implementira Međunarodna finansijska korporacija - IFC, članica Grupacije Svjetske banke, u saradnji s Britanskom ambasadom u Bosni i Hercegovini.

Implementacijom Projekta LIFE Općina Novi Travnik napravit će iskorak u podizanju konkurentnosti svoga privatnog sektora čineći napore na smanjenju troškova poslovanja, skraćenjem vremena potrebnog za pribavljanje dozvola i saglasnosti, te će dodatnim povećanjem transparentnosti u radu općinskih tijela uprave krenuti smjerom privlačenja novih investicija i povećanja ukupnih poslovnih aktivnosti u ovoj općini.

Projekt LIFE posebno je usmjeren na segment poslova Službe za urbanizam, imovinskopravne poslove i katastar tj. postupke u vezi sa izdavanjem građevinskih dozvola, gdje će se provoditi aktivnosti na uspostavi tzv. jednošalterskog koncepta. U praksi će to značiti da investitor na jednom mjestu predaje zahtjev i osnovnu dokumentaciju sa opisom lokacije i samog projekta, a nakon toga općinska administracija postupak provodi po službenoj dužnosti, te u ime podnosioca zahtjeva pribavlja saglasnosti različitih službi nadležnih za provođenje pojedinih podsegmenata postupka, te će na taj način značajno rasteretiti investitore.

Kruna aktivnosti će biti i uspostavljanje sistema evidencije investitora, te izrada Investicionog profila Općine Novi Travnik koji će navesti konkretne investicione prilike i objediniti sve informacije potrebne investitorima, uključujući skice lokacije, potencijale i konkurentske prednosti, te kakvu podršku lokalne zajednice investitor može očekivati u procesu realizacije investicije.

Projekt također nastoji uspostaviti model za dijalog s poslovnom zajednicom, u okviru kojeg bi se razmatrale inicijative privrednika i investitora. Dijalog s poslovnom zajednicom od krucijalnog je značaja za identifikaciju prepreka čije je rješavanje osnovni preduvjet za intenziviranje privrednih aktivnosti u ovoj općini.

IFC aktivno podržava proces provođenja regulatornih reformi u Bosni i Hercegovini skoro 10 godina. Projektom LIFE, u protekle 2 godine, uspješno su provedene reforme u 13 jedinica lokalne samouprave, a predviđenom dinamikom projektne aktivnosti u općini Novi Travnik, zajedno sa još 7 općina koje su obuhvaćene trećim krugom implementacije, trebale bi se realizirati do kraja ove godine.