nedjeljom ne radimo

Kako je novotravnička javnosti i očekivala, Općinsko vijeće Novi Travnik  donijelo je

Odluku o radnom vremenu prodajnih objekata, ugostiteljskih objekata i obrta na području općine Novi Travnik.

Odlukom o radnom vremenu prodajnih objekata, ugostiteljskih objekata i obrta na području općine Novi Travnik  utvrđuje se radno vrijeme u tijeku tjedna, te početak i završetak radnog vremena u tijeku dana u objektima koji se nalaze na području općine Novi Travnik, u kojima fizičke i pravne osobe, sukladno zakonu, obavljaju uslužnu djelatnost: trgovinu, ugostiteljstvo i obrt.

Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na poslovne jedinice-radnje koje pružaju ugostiteljske usluge uposlenim u poduzećima, organizacijama, udrugama i ustanovama.

Raspored, početak i završetak radnog vremena se utvrđuje u ovisnosti od toga da li se radi o zimskom ili ljetnom razdoblju.

U ovisnosti od vremenskog razdoblja može se uvesti dvokratno radno vrijeme.

Ljetno razdoblje u smislu ove Odluke podrazumijeva razdoblje od 1.4. - 30.9. a zimsko razdoblje podrazumijeva razdoblje od 1.10. - 31.3.

Radno vrijeme sukladno Odluci utvrđuju fizičke i pravne osobe, u obavljanju uslužnih djelatnosti trgovine, ugostiteljstva i obrta.

Obavijest o radnom vremenu mora biti istaknuta na vidnom mjestu na ulazu u radne prostorije, a osobe koje obavljaju uslužne djelatnosti dužna su da se pridržavaju istaknutog radnog vremena, utvrđenog sukladno  Odluci Općinskog vijeća.

Svi ugostiteljski objekti u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost moraju ispunjavati posebne uvjete iz Zakona o zaštiti od buke FBiH.

Tjedno radno vrijeme

Radno vrijeme u tijeku tjedna prodajnih objekta i obrta utvrđuje se od ponedjeljka do subote. Radno vrijeme ugostiteljskih objekata utvrđuje se cijeli tjedan.

Zabranjuje se rad nedjeljom svim trgovinama i obrtima na području općine Novi Travnik izuzev benzinskim crpkama, pekarnama i trgovinama koje se bave isključivo prodajom suvenira.

Radno vrijeme u tijeku dana

Minimalno radno vrijeme traje najmanje 8 sati dnevno, osim ako  Odlukom nije drugačije riješeno.

Izuzetno u dane državnih i vjerskih blagdana može se utvrditi i duže i kraće radno vrijeme.

Radno vrijeme u tijeku državnih i drugih blagdana

U dane državnih i drugih blagdana neradni dani se utvrđuju odlukama nadležnih organa.

Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti trgovine

Fizičke i pravne osobe koje se bave trgovačkom djelatnošću mogu odrediti radno vrijeme svakim radnim danom (osim nedjelje) od 06,00 do 21 sat u zimskom razdoblju (od 1.10. do 31.3.) odnosno od 06,00 do 22 sata u ljetnom razdoblju (od 1.04. do 30.9)

Trgovine mogu raditi jednokratno ili dvokratno.

Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti tržnica

Radno vrijeme tržnica na malo, odnosno pijaca, može se odrediti svakim radnim danom (osim nedjelje) od 06,00 do 13 sati u zimskom razdoblju (od 1.10. do 31.3) odnosno od 06,00 do 14 sati u ljetnom razdoblju (od 1.4. do 30.9).

Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti mesnica

Fizičke i pravne osobe koje se bave prodajom mesa i mesnih proizvoda u mesnicama mogu odrediti radno vrijeme svakim radnim danom (osim nedjelje) od 06,00 do 21,00 sati u zimskom razdoblju (od 1.10. do 31.3) odnosno od 06,00 do 22,00 sata u ljetnom razdoblju (od 1.4. do 30.9)

Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti ljekarni

Radno vrijeme u ljekarnama može se odrediti svakim radnim danom (osim nedjelje) od 06,00 do 21,00 sat u zimskom razdoblju (od 1.10. do 31.3.), odnosno od 06,00 do 22,00 sata u ljetnom razdoblju (od 1.4. do 30.9.)

Izuzetno od navedenog dežurne ljekarne mogu raditi nedjeljom u periodu od 08. do 20.00 sati. Raspored rada dežurnih ljekarni utvrdit će nadležna Služba posebnim Rješenjem.

Za odobrenje rada nedjeljom zainteresirane ljekarne trebaju nadležnoj Službi podnijeti slijedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev
 • Odobrenje za rad nadležnog ministarstva

Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti pekarnica

Fizičke i pravne osobe koje se bave prodajom isključivo pekarskih proizvoda mogu odrediti radno vrijeme svakim radnim danom od 0 - 24 sati osim nedjeljom kada se može utvrditi maksimalno radno vrijeme do 13,00 sati.

Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba koje se bave djelatnošću benzinskih crpki

Radno vrijeme benzinskih crpki, može trajati u vremenu od 00,00 do 24,00 sata svakim danom.

Samoposluge koje posluju u okviru benzinskih crpki rade prema radnom vremenu utvrđenom u članku 10. ove Odluke.

Radno vrijeme ugostiteljskih objekata u sklopu benzinskih crpki uređuje se prema radnom vremenu utvrđenom u članku 16. stavak 1. ove Odluke.

Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti ugostiteljstva

U objektima u kojima pravne ili fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost određuje se radno vrijeme svakim danom od 06,00 do 23,00 sata u zimskom računanju vremena, odnosno od 06,00 do 24,00 sata u ljetnom računanju vremena.

Ugostiteljski objekti koji imaju uvjete za rad noću, u zatvorenim prostorima, a koje će utvrditi nadležna općinska služba: noćni bar, noćni klub i disco klub (disco bar), mogu utvrditi radno vrijeme od 21,00 do 05,00 sati uz ispunjavanje uvjeta iz članka 5. ove Odluke.

Radno vrijeme objekata u kojem udruge građana ili fondacije okupljaju svoje članove i omogućavaju određeni vid uslužne djelatnosti određuje se svakim danom (uključujući i nedjelju) od 06,00 do 23,00 sata u zimskom računanju vremena, odnosno od 06,00 do 24,00 sata u ljetnom računanju vremena. Radno vrijeme Salona za posebne prigode (svadbenih salona) u kojim se organiziraju prigodne svečanosti i zabave različitog sadržaja (party, svadbe, rođendani, maturske svečanosti, godišnjice, proslava odbrane diplomskog, postdiplomskog rada i doktorata te određene tradicionalne svečanosti kao što je proslava „Nove godine", „Dana žena", „Valentinova" i sl.), mogu raditi u radnom vremenu od 19,00 sati do 05,00 sati narednog dana.

Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti igara na sreću i internet klubova

Objekti u kojima se obavljaju djelatnosti koje se odnose na igre na sreću sukladno Zakonu o igrama na sreću F BiH, kao i djelatnosti koje se odnose na pružanje internet usluga u kojima se ne služe alkoholna pića i ne pušta glazba mogu svoje radno vrijeme organizirati svakim danom od 09,00 do 23,00 sata u zimskom računanju vremena, odnosno od 08,00 do 24,00 sata u ljetnom računanju vremena ukoliko ispunjavaju uvjete predviđene zakonima koji reguliraju ovu oblast.

Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz hoteli, moteli, pansioni i prenoćišta

Fizičke i pravne osobe koja se bave djelatnostima iz oblasti hoteli, moteli, pansioni, prenoćišta i drugi objekti koji pružaju usluge smještaja i to odjel recepcije, mogu svoje radno vrijeme organizirati od 00,00 do 24,00 sata svakim danom.

Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti ustanova za dnevni boravak djece

Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti ustanova za dnevni boravak djece (obdaništa, vrtići, igraonice i slično) može se utvrditi u trajanju od 06,30 sati do 18,00 sati, svakim radnim danom osim nedjelje.

Radno vrijeme fizičkih i pravnih osoba iz oblasti obrta

U objektima u kojima fizičke i pravne osobe obavljaju obrtničku djelatnost može se odrediti radno vrijeme svakim danom (osim nedjelje) od 06,00 do 21 sat u zimskom razdoblju (od 1.10. do 31.3.) odnosno od 06,00 do 22 sata u ljetnom razdoblju (od 1.04. do 30.9).

Radno vrijeme iz prethodnog stavka ovog članka ne odnosi se na proizvodne pogone i radnje koje zbog karaktera procesa proizvodnje moraju poslovati mimo utvrđenih vremenskih intervala, uz obvezu poštivanja javnog reda i mira, Zakona o zaštiti od buke, isključivo u dijelu proizvodnog procesa.

Produženo radno vrijeme u gostiteljskih objekata

Fizičke i pravne osobe koje se bave ugostiteljstvom mogu produžiti radno vrijeme iznad maksimalno utvrđenog radnog vremena samo po dobivenom rješenju za produženje radnog vremena od strane nadležne općinske Službe, na period od šest ili dvanaest mjeseci.

Rješenje o produženju radnog vremena iz prethodnog članka ove Odluke donosi nadležna općinska Služba na pisani zahtjev ugostitelja.

Uz zahtjev ugostitelj podnosi:

 1. dokaz da poslovni subjekt ili njegova poslovna jedinica, kao i odgovorna osoba poslovnog subjekta, nije kažnjavano zbog remećenja javnog reda i mira i zbog nepoštivanja odredbi ove Odluke, u periodu od tri mjeseci unazad od podnošenja zahtjeva za produženje radnog vremena što dokazuje dokazom izdanim od strane Policijske stanice Novi Travnik.
 2. dokaz o izmirenim obvezama ugostitelja prema Općini Novi Travnik dostavljanjem uvjerenja od općinske Službe financija
 3. dokaz o izmirenim obvezama ugostitelja prema Javnim poduzećima kojim je općina osnivač
 4. dostavljanjem uvjerenja o izmirenim poreznim obvezama izdanog od strane nadležne Porezne uprave, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva
 5. uplaćena administrativna pristojba u iznosu od 1.500,00 KM za šest mjeseci ili 2.500,00 KM za dvanaest mjeseci.

Produženi radno vrijeme može se odobriti pravnim i fizičkim osobama koje se bave ugostiteljstvom najduže za tri sata s tim da u zimskom periodu traje do 2.00 sa ujutro a u ljetnom periodu do 3.00 sata ujutro.

Vlasniku ugostiteljskog objekta i gospodarskom društvu kojem je rješenjem nadležne Službe dozvoljeno produženje radnog vremena, a isti se ne pridržavaju odredbi ove Odluke ili remete javni red i mir ukinut će se rješenje o produženom radnom vremenu i to na osnovu:

 • Obrazloženog i opravdanog zahtjeva Policijske stanice Novi Travnik
 • Obrazloženog i opravdanog zahtjeva 51% stanovnika , naseljenog mjesta ili ulice sa prijavljenim prebivalištem u kojem se ugostiteljski objekt nalazi
 • Opravdanog i obrazloženog zahtjeva nadležnih inspekcijskih tijela

Izuzetci od propisanog radnog vremena

Načelnik Općine Novi Travnik može u slučajevima održavanja prigodnih manifestacija od značaja za općinu, privremeno odrediti drugačije radno vrijeme poslovnih subjekata obuhvaćenih ovom Odlukom, ako ocijeni da za to postoje opravdani razlozi.

Načelnik Općine Novi Travnik može za djelatnosti iz ove Odluke odrediti drugačije radno vrijeme u dane državnih blagdana i vjerskih blagdana od radnog vremena propisanog Odlukom, ako ocijeni da za to postoji potreba.

Nadzor i kaznene odredbe

Nadzor nad provođenjem odredaba ove Odluke će vršiti nadležne inspekcije (Inspekcija rada, tržišna inspekcija, ugostiteljsko-turistička inspekcija i druge nadležne inspekcije) i Policijska stanica Novi Travnik svako u okviru svoje nadležnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba i vlasnik radnje, ako:

 1. odredi radno vrijeme suprotno odredbama članaka 10-20 ove Odluke,
 2. na propisan način ne istakne obavijest o radnom vremenu sukladno članku 4. ove Odluke
 3. se ne pridržava istaknutog radnog vremena,
 4. dozvoljava boravak gostiju nakon isteka radnog vremena.

Za prekršaje iz članaka 10-20. ove Odluke, kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1000,00 KM.

Prijelazne i završne odredbe

Poslovni subjekti koji posluju u objektima iz ove Odluke, dužni su svoje radno vrijeme uskladiti s odredbama ove Odluke u roku od 30 dana od dana njenog stupanja na snagu.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Općine Novi Travnik.

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17