jasminskopljak

Pomoćnik načelnika pri Službi za urbanizam, imovinsko pravne poslove i katastar

Jasmin Skopljak, dip.pravnik

Skopljak (Besima) Jasmin, rođen 03.07.1980. godine u Travniku. Osnovnu i srednju Elektrotehničku školu završio u Novom Travniku. Nakon okončanja studija na Pravnom fakultetu u Sarajevu (28.06.2004. godine) prvi radni odnos zasnovao u društvu Energoinvest d.d. Sarajevo, 01.09.2004. godine do 12.10.2009. godine. U navedenom društvu radio na poslovima pravnika u Sektoru za pravne poslove, te u „Birou za kapitalna ulaganja“ Energoinvest d.d. Sarajevo. Počev od 12.10.2009. godine zaposlen u općini Novi Travnik na radnom mjestu stručnog savjetnika za imovinsko-pravne poslove, potom šefa odsjeka za imovinsko-pravne poslove i počev od 01.07.2013. godine na poslovima rukovodećeg državnog službenika Pomoćnika načelnika za urbanizam i imovinsko-pravne poslove Općine Novi Travnik. Oženjen sam i otac jednog djeteta. 

Telefon: 030 795 603    Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  

Služba za urbanizam, imovinsko pravne poslove i katastar obavlja slijedeće poslove:

 • blagovremeno izvršava i osigurava izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti urbanizama, građenja, prostornog uređenja, imovinsko – pravnih, geodetskih i katastarskih poslova,
 • priprema i prati izradu i provođenje prostorno – planske i urbanističko – tehničke dokumentacije,
 • priprema nacrte propisa o korištenju zemljišta uključujući zoniranje,
 • izdaje urbanističke saglasnosti, priprema urbanističku dokumentaciju, izdaje odobrenja za građenje i dozvole za upotrebu građevine,
 • koncipira program rada od važnosti za prostorni i društveni razvoj u skladu sa strategijom razvoja Federacije, Kantona i Općine,
 • planira, programira, koordinira projektiranje, korištenje i zaštitu prostora,
 • rješava u upravnim stvarima u prvostepenom upravnom postupku u oblasti imovinsko – pravnih poslova i izdaje uvjerenja,
 • izrađuje propise i druge akte koje donose Općinsko vijeće i načelnik Općine iz oblasti imovinsko – pravnih, geodetskih i katastarskih poslova,
 • daje mišljenja, prijedloge i sugestije prilikom izrade propisa i drugih akata koje donose nadležni federalni i kantonalni organi iz oblasti za koje je Služba nadležna,
 • vrši imovinsko – pravne poslove u vezi sa nekretninama na kojima Općina ima pravo raspolaganja,
 • provodi postupke utvrđivanja prvenstvenog prava korištenja zemljišta radi građenja, uređenja međa na dodijeljenom građevinskom zemljištu, utvrđivanja prava ranijeg vlasnika na promet nacionaliziranog zemljišta (pravo preče kupovine), uspostave ranijeg vlasničko – pravnog odnosa na građevinskom zemljištu, utvrđivanja naknade za preuzeto zemljište ranijim vlasnicima i utvrđivanja naknade u slučaju uspostave ranijeg vlasničko – pravnog odnosa na građevinskom zemljištu,
 • vrši pripremne radnje kod utvrđivanja općeg interesa i priprema prijedloge rješenja za Općinsko vijeće,
 • provodi postupke preuzimanja i dodjele zemljišta, utvrđivanja površine zemljišta potrebne za redovnu upotrebu objekta u slučaju kada regulacionim planom ili planom parcelacije nije utvrđena, utvrđivanja gubitka prava korištenja zemljišta radi građenja, utvrđivanja stvarnih služnosti, utvrđivanja naknade za korištenje građevinskog zemljišta i povrata napuštenih nekretnina,
 • provodi postupke u vezi sa eksproprijacijom i deeksproprijacijom zemljišta,
 • provodi postupke u vezi sa priznavanjem prava vlasništva na uzurpiranom zemljištu,
 • provodi konkurs za ostvarivanje prava na izgradnju stanova i vrši druge poslove iz nadležnosti organa državne službe u skladu sa Zakonom o nadziđivanju zgrada, izgradnji potkrovnih stanova i dogradnji stanova ("Službene novine SBK/KSB", broj15/00),
 • izjašnjava se po podnesenim tužbama,
 • vodi evidenciju korištenja imovine Općine,
 • premjer, uspostavljanje, i obnova katastra nekretnina,
 • izrađuje karte, postavlja i održava mreže geodetskog premjera, izrađuje projekte komasacije zemljišta, kartografira i izrađuje osnovne karte,
 • obavlja poslove katastarskog klasiranja i bonitiranja zemljišta, te uređuje ljestvice katastarskog prihoda i upis prava na nekretnine,
 • vrši poslove vještačenja i druge poslove iz djelokruga katastra nekretnina u postupcima rješavanja imovinsko – pravnih poslova,
 • sačinjava godišnje planove rada o izvršavanju poslova, analizu izvršenja poslova i izvještaj o radu,
 • druge poslove koji su zakonom i drugim propisom stavljeni u nadležnost općinskog organa uprave, a po svojoj vrsti, srodnosti i međusobnoj funkcionalnoj povezanosti spadaju u poslove koje obavlja ova Služba. 

Prostorno-planska dokumentacija Općine Novi Travnik

Pregledna karta (pdf)

Planovi Općine Novi Travnik (xlsx)

Razvojni planovi Općine Novi Travnik

Prostorni plan (pdf)

Urbanistički plan

Plan namjene površina PPO

PPO

Provedbena prostorno-planska dokumentacija općine Novi Travnik

Pregledna karta (pdf)

1. Regulacioni plan Poslovnog centra – industrijsko uslužne zone „Neobarje“ - izmjene i dopune

(Sl. Glasnik Općine Novi Travnik broj: 5/15) od 17.09.2015. godine, P=57,03 ha

- RP NEOBARJE plan namjene površina – izmjena

- RP NEOBARJE plan parcelacije

2. Regulacioni plan vikend naselja „Ravno Rostovo“

(Sl. Glasnik Općine Novi Travnik broj: 3/10) od 10.06.2010. godine, P=26,85 ha

- RP Ravno Rostovo plan parcelacije

- RP Ravno Rostovo namjena i razmještaj

3. Regulacioni plan zone individualnog stanovanja „Rosulje“

(Sl. Glasnik Općine Novi Travnik broj: 4/12) od 18.07.2012. godine, P=11,50 ha

- RP Rosulje plan parcelacije

- RP Rosulje plan prost. organizacije

4. Regulacioni plan SRC „Sebešić“

(Sl. Glasnik Općine Novi Travnik broj: 4/08) od 09.06.2008. godine, P=151,93 ha

- RP src Sebešić plan namjene površina

- Sintezni pikaz Master plan Sebešić

5. Regulacioni plan „Međuvode“

(Sl. Glasnik Općine Novi Travnik broj: 1/18) od 06.04.2018. godine– izmjene i dopune P=49,8 ha

– izmjene i dopune u toku 15.05.2017.odluka o pristpanju izmjeni 3 sjed.OV, P=49,8 ha

- RP Međuvode plan parcelacije (856 kb)

- RP Međuvode plan prostorne pdf (2MB)

6. Regulacioni plan „Trg Federacije - Kalinska“

(Sl. Glasnik Općine Novi Travnik broj: 2/12) od 25.04.2012. godine, P=18,03 ha

- RP „Trg Federacije - Kalinska“plan parcelacije

- RP „Trg Federacije - Kalinska“ plan prostorne

7. Plan parcelacije „Zapoda“

(Sl. Glasnik Općine Novi Travnik broj: 2/19) od 21.02.2019 i 14.03.2019. godine, P=2,30 ha

- plan parcelacije Zapoda prost organ

- plan parcelacije Zapoda

8. Plan parcelacije „Pavlovica“

(Sl. Glasnik Općine Novi Travnik broj: 2/19) od 21.02.2019 i 14.03.2019. godine, P=2,35 ha

- plan parcelacije Pavlovica prost organ

- plan parcelacije Pavlovica

9. Urbanistički projekat uređenja prostora oko nacionalnog spomenika “Maculje”

(Sl. Glasnik Općine Novi Travnik broj: 2/18) od 18.05.2018. godine, P=4,43 ha

- Urbanistički projekat „Maculje“ 3d prikazi

Obavijesti i zanimljivosti

Pogledajte sve novosti

JAVNI UVID prijedlog Urbanističkog projekta za lokaciju stambeno-poslovne zgrade u ulici Stjepana Tomaševića

Općina Novi Travnik obavještava građanstvo da je u toku javni uvid u prijedlog Urbanističkog...

JAVNI UVID prijedlog Urbanističkog projekta za lokaciju stambeno-poslovne zgrade u okviru Regulacionog plana „Međuvode“

Općinska služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastar, obavještava građanstvo da je u...

Nova geodetska oprema stigla u Općinu Novi Travnik

U prostorijama Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove je 12. siječnja 2022....

Uskoro izgradnja dva stambeno – poslovna objekta u Novom Travniku

Donošenjem  Odluke o raspisivanju Javnog nadmetanja radi prodaje zemljišta putem licitacije u svrhu...

Copyright 2021 OPĆINA NOVI TRAVNIK Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.

designer17