Notice

Vijesti

NAJAVA 27. (DVADESETSEDME) REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA NOVI TRAVNIK

Sjednica će se održati u ČETVRTAK 17.12.2015. godine u sali Općine Novi Travnik sa početkom u 10:30 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

D  N  E  V  N  I     R  E  D

  1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju budžeta Općine Novi Travnik za 2015.godinu;
  2. Prijedlog Odluke o usvajanju budžeta Općine Novi Travnik za 2016.godinu;
  3. Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta Općine Novi Travnik za 2016.godinu;
  4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na plan održavanja i rekonstrukcije lokalnih puteva na području Općine Novi Travnik za 2016.godinu;
  5. Prijedlog Odluke o isknjiženju ulaganja u zgradu osnovne škole „Safvet beg Bašagić“  Novi Travnik.
  6. Prijedlog Odluke
  7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na odluku skupštine JP Vilenica – Vodovod d.o.o. Novi Travnik o dopunama cjenovnika komunalnih usluga JP Vilenica – Vodovod d.o.o. Novi Travnik;

PREDSJEDAVAJUĆI 

OPĆINSKOG VIJEĆA

SLAVKO MARIN